LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Általános használati feltételek

A jelen weboldalhoz való hozzáférésre és az oldal használatára a következő rendelkezések vonatkoznak. Kérjük, hogy amennyiben Ön ezekkel nem ért egyet, ne használja ezt a weboldalt. Jelen weboldal fejlesztését és kezelését a LANXESS AG Corporate Communication (a továbbiakban mint „LANXESS”) végzi. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a weboldalt, az általános használati feltételeket, általános üzleti feltételeinket, valamint értékesítési- és szállítási feltételeinket saját belátásunk szerint, külön bejelentés nélkül, részben vagy egészében megváltoztassuk, és/vagy az oldal működtetését megszüntessük. Ez okból kérjük, hogy weboldalunk következő felkeresésekor a fenti dokumentumokat ismételten áttekinteni, és a változtatásokat/kiegészítéseket tudomásul venni szíveskedjen.

A használat átengedése

A jelen weboldalon közzétett összes információ, dokumentum és ábra a LANXESS kizárólagos tulajdonát képezi. Felhasználásuk engedélyezésének feltétele, hogy a copyright-jelzés minden másolaton megjelenjen, az információk használata csak személyes célokat szolgáljon, és ne történjen kereskedelmi értékesítés, az információk semmilyen módon nem változtathatók meg, valamint a weboldalon található összes ábra a hozzá tartozó szöveggel együtt kerüljön felhasználásra.

Márkák és szerzői jogok

A jelen weboldalon megnevezett összes márka a Bayer Csoport, ill. a LANXESS Csoport tulajdona, kivéve, ha az harmadik személy jogaként van megjelölve, ill. egyéb módon akként ismerhető fel. Ezen márkák, vagy egyéb anyagok engedély nélküli használata kifejezetten tilos, és a szerzői jogok, márkajogok, vagy egyéb oltalmi jogok megsértését jelenti.

A felelősség korlátozása

A jelen weboldalon található információkat a LANXESS belső és külső forrásokból, legjobb tudása és lelkiismerete szerint, professzionális gondossággal állította össze. Azon fáradozunk, hogy ezen információs kínálatot folyamatosan bővítsük és aktualizáljuk. A jelen weboldalon található információk kizárólag a LANXESS, ill. termékei és szolgáltatásai bemutatását szolgálják. A weboldalon található információk teljességéért és hiteléért azonban nem vállalunk sem kimondott, sem hallgatólagos garanciát. Hangsúllyozzuk, hogy ezen információk esetleg aktualitásukat veszthették. Ez okból ajánlatos a jelen weboldalról szerzett információkat ellenőrizni, mielőtt felhasználná őket bármely módon. A jelen weboldalon nyújtott tanácsadás nem mentesíti Önt az alól, hogy aktuális tanácsadási tájékoztatónkat – különös tekintettel biztonsági adatlapjainkra és a műszaki információkra, – valamint termékeinket a szándékolt eljárásra és célra való alkalmasság tekintetében saját maga ellenőrizze. Kérjük, hogy közvetlenül velünk vegye fel a kapcsolatot, amennyiben termékeink és szolgáltatásaink vonatkozásában tanácsra, vagy útmutatásra van szüksége. Jelen weboldal használói kijelentik, hogy a jelen weboldalhoz, és annak tartalmához való hozzáférés saját felelősségre történik. Sem a LANXESS, sem harmadik személy, aki a jelen weboldal létrehozásában, elkészítésében vagy közvetítésében érintett, nem vonható felelősségre azon károkért vagy sérülésekért, amelyek a jelen weboldalhoz való hozzáférésből, vagy a hozzáférés lehetetlenségéből, ill. abból a körülményből adódnak, hogy Ön olyan információra hagyatkozik, amelyet jelen weboldal tartalmaz.

Harmadik szolgáltató weboldalai/linkek

Jelen weboldal harmadik személy weboldalára mutató linket vagy utalást is tartalmaz. E harmadik személy weboldalaira mutató linkek nem jelentik azt, hogy a LANXESS egyetért azok tartalmával. A LANXESS nem vállal felelősséget az ilyen weboldalak elérhetőségéért és tartalmáért, és nem felel az olyan károkért vagy sérülésekért, amelyek az efféle tartalmak - bármely módon történő - használatából következnek. A más weboldalakra mutató linkek csupán kényelmi elemként állnak a felhasználók rendelkezésére. Az ezen weboldalakkal való kapcsolat létrehozása a felhasználó saját felelősségére történik.

Ön által rendelkezésre bocsátott adatok

A weboldal felhasználója felelős az általa a LANXESS-nek elküldött információk tartalmáért és hitelességéért, valamint azért, hogy harmadik személy jogai ne sérüljenek. A felhasználó egyetért azzal, hogy a LANXESS AG ezen információkat tárolja és statisztikai értékelésekhez, ill. más, megnevezett üzleti célra felhasználja, amennyiben nem személyi vonatkozású adatokról van szó, amelyek a távszolgáltatásokkal összefüggő adatvédelemről szóló törvény (TDDSG) 5. és 6. § szerinti készlet- vagy használati adatokon túlmutatnak. A LANXESS különösen jogosult az ilyen közlések tartalmát, beleértve az ötleteket, találmányokat, koncepciókat, technikákat, vagy az abban rejlő know-how-t bármely célból felhasználni, beleértve a termékek vagy szolgáltatások fejlesztését, gyártását és/vagy értékesítését, valamint jogosult ezen információt reprodukálni és harmadik fél részére korlátozás nélkül hozzáférhetővé tenni.

Nemzetközi felhasználók

Jelen weboldalt a LANXESS leverkuseni egysége ellenőrzi, működteti és gondozza. A LANXESS nem vállal semmilyen garanciát arra vonatkozólag, hogy a jelen weboldalon bemutatott információk Németországon kívül is helytállóak, különösen a tekintetben, hogy a termékek és szolgáltatások azonos kiszerelésben, méretben, és azonos feltételekkel elérhetők. Amennyiben Ön e weboldalt Németországon kívülről nyitja meg és/vagy tölt le adatokat, úgy Ön felel azért, hogy ez az Ön tartózkodási helyén érvényes helyi törvényekkel összeegyeztethető-e. A jelen weboldalon említett termékek gyűjtő/csomagmérete, feliratozása és jelölése a különböző országokban eltérő lehet.

LANXESS termékek értékesítése

Termékeink értékesítése a mindenkor érvényes Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeink szerint történik.

Belépéshez kötött oldalak: hozzáférési jogosultság

Ön köteles a hozzáférési jogosultságot harmadik személy általi jogosulatlan hozzáféréstől védeni, valamint biztosítani, hogy azt más személy az Ön felhatalmazása nélkül ne használja. Ön köteles a LANXESS-t haladéktalanul értesíteni, amennyiben Ön a LANXESS weboldalán tárolt bármely információ biztonságának megsértéséről, vagy hozzáférési adatainak jogosulatlan használatáról tudomást szerez, ill. alaposan oka van feltételezni, hogy effajta események lehetségesek.

Alkalmazható jog

A weboldallal, ill. annak használatával kapcsolatosan jelentkező összes jogigény vagy per kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényeinek hatálya alá tartozik, kivéve a nemzetközi magánjog és az ingóságok nemzetközi vételéről szóló egységes törvény szabályozásait az 1964.07.01-i Hágai Egyezmény valamint az ENSZ 1980.04.11-i Árueladási szerződésekről szóló egyezménye alapján.

Jövőre vonatkozó kijelentések

Jelen weboldal bizonyos jövőre irányuló kijelentéseket tartalmaz. Ezeket az adatokat olyan szavak jelölik, mint a „gondol”, „abból indul ki”, vagy „vár/elvár”, ill. hasonló megfogalmazások. A különböző ismert és nem ismert kockázatok, bizonytalanságok és más tényezők azt eredményezhetik, hogy vállalatunk valós eredményei, pénzügyi helyzete, fejlődése vagy teljesítménye lényegesen eltér a jövőre vonatkozó kijelentésekben kifejezetten vagy burkoltan feltételezettől.

Ilyen tényezők többek között:

  • a konjunktúra visszaesése azon ágazatokban, amelyekben üzleti tevékenységet folytatunk
  • új, ill. megváltozott előírások, amelyek működési költségeinket növelik ill. jövedelmezőségünket más módon csökkentik
  • nyersanyagköltségeink emelkedése, kiváltképp, ha e költségeket nem tudjuk vevőinkre továbbhárítani
  • termékeink szabadalmi oltalmának lejárta vagy korlátozása
  • felelősség, mindenek előtt környezetvédelmi törvények alapján és termékfelelősségi igényekből következően
  • árfolyam-ingadozások és az általános gazdasági helyzet változásai
  • egyéb, a jelen internetes oldalon megnevezett tényezők.

E tényezők magukba foglalják azokat is, amelyeket a Frankfurti Értékpapírtőzsdének küldött jelentéseinkben leírtunk. E bizonytalanságokkal a háttérben nem tanácsoljuk az olvasónak, hogy túlzott mértékben hagyatkozzon az effajta jövőre vonatkozó kijelentésekre. Nem vállalunk semmilyen felelősséget az efféle jövőre vonatkozó kijelentések továbbírásáért, vagy azok jövőbeli eseményekhez, fejlődésekhez való alakításáért.


Vásárlás/szállítás: Szerződéskötés

Az általános üzleti feltételek, valamint az értékesítési és szállítási feltételek a LANXESS-szel kötött minden szerződésre érvényesek. Abban az esetben is érvényben vannak, ha a szerződő fél megrendelésénél saját üzleti feltételeire hívja fel a figyelmet.

A megrendelés leadásával Ön elfogadja a LANXESS minden további feltételét, amelyek a weboldalon megjelennek.

Amennyiben a megrendelés a LANXESS által a weboldalon elhelyezett megrendelési nyomtatványok használatával történik, úgy ez a LANXESS-nek tett szerződéskötési ajánlatnak minősül. A szerződés csak az írásos megrendelés-visszaigazolás LANXESS által történő megküldésével jön létre. Ha a megrendelés-visszaigazolás a vevő által a megrendelésben megadott adatoktól eltér, úgy a vevő köteles az adatokat haladéktalanul írásban korrigálni. Ellenkező esetben a szerződés a megrendelés-visszaigazolásban rögzített feltételekkel lép hatályba.